ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ประกาศตั้งโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านปทุม ๑ วัดบ้านถั่ว ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ได้ประกาศใช้ในตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายอำเภอสามโคกจัดให้เอาศาลาการเปรียญวัดถั่วทองเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านปทุม
            ปี ๒๕๐๗ ได้รับงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนเป็นเอกเทศถาวร แบบ ป.๑ข. ใต้ถุนสูง เสริมมุขข้าง สิ้นค่าก่อสร้าง ๖๕,๒๙๗.๕๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
            พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี สร้างโรงฝึกงาน แบบ สปช. ๒๐๑ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ราคา ๓๕๙,๕๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๓ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ราคา ๗๕๓.๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๔ ห้องเรียน เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๕