สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว       หมายถึง   ความขยัน ความอดทน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
สีเหลือง     หมายถึง   ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามมีความเจริญงอกงามในการศึกษา