วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                           C.VIC : พลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
                   โรงเรียนน่าอยู่                       CLEAN             :       C  
                   ครูมีวิสัยทัศน์                        VISION             :       V  
                   พัฒนาสู่มาตรฐาน                   IMPROVE          :       I              
                   สานความร่วมมือ                    COOPERATION   :       C