พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ 
              1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ คิดวิเครา ะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และรักการ แสวงหาความรู้
              2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
              3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
              4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และด้านศิลปะ
              5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้
              6. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร สถานศึกษา 
   
          เป้าประสงค์ 
              1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ รักการแสวงหาความรู้ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
              2. นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และรู้เท่าทัน เทคโนโลยีสมัยใหม่
              3. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
              4. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ
              5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
              6. สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้