ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                                             ปีการศึกษา 2564
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2 7 5 12 1
อนุบาล 3 3 6 9 1
รวมอนุบาล 1 11 21 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3 1
รวมประถม 22 20 42 6
รวมทั้งหมด 32 31 63 8
(ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)