ประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา พลศึกษา เรื่อง การบริหารและการอบอุ่นร่างกาย
https://drive.google.com/file/d/1KkjlVPdG9kJEi1y1l7uwz5L_kcsswWUj/view