ประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาภาษาไทย เรื่อง คำเป็น คำตาย
https://www.youtube.com/watch?v=b4X3k9aovjA