ประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม (พุทธประวัติ )  https://www.youtube.com/watch?v=lzF5ym9l3Xk  
วิชาภาษาไทย
วิชา การงานอาชีพ

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ลิงค์เข้าบทเรียน
 เรื่องที่ 1 การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน https://www.flipsnack.com/BAB86899E8C/6-1.html
หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ https://www.flipsnack.com/BAB86899E8C/6-2.html
หน่วยที่ 3 งานเกษตร https://www.flipsnack.com/BAB86899E8C/6-3.html
หน่วยที่ 4 งานช่าง https://www.flipsnack.com/BAB86899E8C/6-4-71ibsqfcjl.html