ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเติม นิลอ่อน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2467 -
ชื่อ-นามสกุล : นายพร้อม หลอดทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : - 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง สมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.ย. 2497 - 25 มิ.ย. 2500
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปทุม ปาสิกพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ต.ค. 2500 - 8 มิ.ย. 2504
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉลวย สมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มิ.ย. 2504 - 2 พ.ย. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดา ฉ่ำดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ก.พ. 2511 - 30 ก.ย. 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พันธุ์มะม่วง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ม.ค. 2529 - 30 พ.ค. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายประไพ มีวิชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ย. 2530 - 8 ต.ค. 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ตุ้มโหมด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ต.ค. 2534 - 12 ต.ค. 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพงษ์ คล้ายพุฒ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ต.ค. 2538 - 23 ก.ค.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายมังกร แจ่มประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ก.ย. 2541 - 29 ม.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางอารียา วุฒิยางกูร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 เม.ย. 2542 - 15 ธ.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายจาตุรณต์ เจริญฉวีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. 2544 - 3 พ.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ กรีทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พ.ย. 2548 - 12 พ.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางชุณห์พิมาณ ทรัพย์มีชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ย. 2550 - 26 พ.ย. 52
ชื่อ-นามสกุล : นายลือชัย เจริญผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พ.ย. 2552 - 24 พ.ค. 53
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญษ แช่มชมดาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.ค. 2553 - 30 ก.ย. 58
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชีรา ช้างเยาว์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธ.ค. 2559 - 17 พ.ย. 2563