ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2564
     ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดถั่วทอง ดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ตรง ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกเสริม พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ด้วยระบบออนไลน์
โดยนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ
ได้ตามลิ้งค์นี้ : https://bit.ly/37S6vya

1.กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://zhort.link/cVP

2. กิจกรรมตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์
- วิทยาการคำนวณ
- การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://zhort.link/cVQ

3. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           
- หัวข้อ นักสำรวจน้อย สัตว์โลกน่ารัก
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://zhort.link/cVS

4. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
-การทดลองสนุกๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://zhort.link/cVR 

แบบประเมินความพึงพอใจการเข่าร่วมกิจกรรม https://zhort.link/cVT

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2564,22:29   อ่าน 252 ครั้ง