ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเกศรา ศิริจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลี ขวัญยืน
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ คุณนะรา
ครู คศ.1

นางสาวอรพรรณ สุนา
ครู คศ.1

นางสาวสุปราณี ตะโยธิน
พนักงานราชการ

นายคมสันต์ ชาชัย
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศักดิ์ บำรุงผล
ครูอัตราจ้าง

นายสุเมธ เผ่าเพ็ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปภัสสร ป้องขวาเลา

นางอดิศักดิ์ จูสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ