ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Potidech.ben@gmail.com

นางสาวเกศรา ศิริจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลี ขวัญยืน
ครู คศ.1
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 02-063-3483
อีเมล์ : watthuathongschool@gmail.com

นางสาวพัชรินทร์ คุณนะรา
ครู คศ.1
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 02-063-3483
อีเมล์ : watthuathongschool@gmail.com

นางสาวอรพรรณ สุนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุปราณี ตะโยธิน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0645610836
อีเมล์ : watthuathongschool@hotmail.com

นายคมสันต์ ชาชัย
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศักดิ์ บำรุงผล
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 020633483
อีเมล์ : watthuathongschool@hotmail.com

นายสุเมธ เผ่าเพ็ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0967420707
อีเมล์ : dewhae@gmail.com

นางสาวปภัสสร ป้องขวาเลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 02-063-3483
อีเมล์ : watthuathongschool@hotmail.com

นางอดิศักดิ์ จูสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0620137307
อีเมล์ : adisakjus97@gmail.com